Nazwa projektu: „Opracowanie prototypu maszyny wielofunkcyjnej
elementem budowania przewagi konkurencyjnej spółki TECHMATIK”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Umowa o dofinansowanie Nr UDA-POIG.01.04.00-14-103/09-00 POIG.04.01.00-14-103/09-00

Dotacje na innowacje

Przetarg nr 1
Dotyczy realizacji projektu w ramach PO IG 1.4-4.1
Numer projektu: POIG.01.04.00-14-103/09 POIG.04.01.00-14-103/09
Tytuł projektu: „Opracowanie prototypu maszyny wielofunkcyjnej
elementem budowania przewagi konkurencyjnej spółki TECHMATIK”

GŁOSZENIE O DOKONYWANYM ZAKUPIE

Dotyczy zamówienia na:

1 sztukę obrabiarki, na potrzeby projektu firmy TECHMATIK S.A. współfinansowanego ze środków EFRR oraz budżetu państwa w ramach działania 1.4 Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii i działania 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Radom, 01.07.2011 r.

ZAMAWIAJĄCY:
TECHMATIK S.A.
ul. Żółkiewskiego 131/133
26-610 Radom

 1. Sławomir Podsiadło
Numer telefonu: 48 369 08 91; 668 122 016
 1. Beata Jędra
Numer telefonu: 48 369 08 35; 668 122 012

PRZEDMIOT ZAKUPU:

a. Postanowienia ogólne:

 1. Zamawiający udziela zamówienia w trybie zapytania ofertowego.
 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

b. Opis przedmiotu zakupu:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 sztuki obrabiarki o parametrach, jak niżej:
Obrabiarka – poziome centrum obróbcze 5-osiowe z systemem paletowym zintegrowanym ze stołem obrotowo-uchylnym.
 1. Zastosowanie podwójnego napędu śrubowego dla wszystkich liniowych osi X, Y, Z typu napęd przez środek ciężkości
 2. Podwójny silnik momentowy jednoczesnego i bezpośredniego działania dla napędu osi „A”
 3. Silnik momentowy bezpośredniego napędu zastosowany do napędu stołu obrotowego(palety) w osi „B”
 4. Konstrukcja maszyny zapewniająca maksymalnie wysoką sztywność obróbki oparta poprzez użycie „ramy w ramie”
 1. Poziome sztywne wrzeciono narzędziowe
 2. Przesuw osi X – 1550 mm
 3. Przesuw osi Y – 1600 mm
 4. Przesuw osi Z – 1300 mm
 5. Powierzchnia robocza palety – 1000×1000 mm
 6. Nośność palety – 2500 kg
 7. Liniały MAGNETYCZNE bezpośredniego odczytu położenia dla osi X, Y, Z z rozdzielczością 0,1 mikrometra.
 8. Minimalny kąt indeksowania stołu obrotowego pełnej 4-tej osi 0.001
 9. Zakres obrotu osi „B” – 360o
 10. Zakres obrotu osi „A” – 150 o (+30 o do -120 o )
 11. Czas obrotu osi „A”(90 o ) – 1.9 s
 12. Czas obrotu osi „B”(90 o ) – 1.7 s
 13. Realizacja kinematyki osi 4-tej i 5-tej stołu obrotowo-uchylnego ( „kołyska”) z obustronnym podparciem i jednoczesnym napędem
 14. Prędkość obrotowa wrzeciona – 10 000 obr/min
 15. Moc wrzeciona – 30kW
 16. Przyspieszenie wrzeciona do obrotów maksymalnych w ciągu 3,2 sek oraz wyhamowanie od obrotów maksymalnych do 0 w ciągu 3,4 sek.
 17. Siła zacisku narzędzia we wrzecionie 24 000 N
 18. Moment obrotowy wrzeciona min 600 Nm
 19. Napęd bezpośredni wrzeciona obrotowego
 20. Konstrukcja wrzeciona typu „cartridge” wraz z ułożyskowaniem
 21. Konstrukcja stożka wrzeciona – DUAL CONCTACT(Big Plus)
 22. Stożek wrzeciona typ MAS BT-50
 23. Posuw roboczy osi X, Y – 1÷42 000 mm/min
 24. Posuw roboczy osi Z – 1÷36 000 mm/min
 25. Posuw szybki osi X, Y – 42000 mm/min
 26. Posuw szybki osi Z – 36 000 mm/min
 27. Automatyczna wymiana palety
 28. Ilość palet – 2 szt
 29. Czas wymiany palety – 94 sek
 30. Odległość od powierzchni palety do osi obrotu wrzeciona – zakres -500 mm do +1100 mm
 31. Odległość od osi środka stołu do czoła wrzeciona – zakres 250 mm do 1550 mm
 32. Automatyczna zmiana narzędzia
 33. Pojemność magazynu narzędziowego – 60 pozycji
 34. Zalecana min. długość narzędzia instalowanego w magazynie – 800 mm
 35. Zalecana min. masa narzędzia instalowanego w magazynie – 30kg
 36. Czas wymiany narzędzia – 2.1 sek.
 37. Zarządzanie żywotnością narzędzia (Tool Life Mangament)
 38. Czujnik detekcji uszkodzonego narzędzia instalowany w magazynie
 39. Chłodzenie przez wrzeciono – 7MPa
 40. Sterowanie – FANUC
 41. Zintegrowany z sterowaniem system komputerowego wspomagania wytwarzania CAM (ang. Computer Aided Manufacturing) – z wbudowaną 3D kinematyką maszyny służącą do symulacji kodu NC
 42. Sonda narzędziowa
 43. Sonda przedmiotowa
 44. Zastosowanie podwójnego napędu śrubowego dla wszystkich liniowych osi X, Y, Z typu napęd przez środek ciężkości
 45. Podwójny silnik momentowy jednoczesnego i bezpośredniego działania dla napędu osi „A”
 46. Silnik momentowy bezpośredniego napędu zastosowany do napędu stołu obrotowego(palety) w osi „B”
 47. Konstrukcja maszyny zapewniająca maksymalnie wysoką sztywność obróbki oparta poprzez użycie „ramy w ramie”
 48. Kontrola kolizji w trybie automatycznym i ręcznym dla wrzeciona, przedmiotu obrabianego, narzędzi, oraz uchwytów mocujących detal
 49. Zaawansowane funkcje obróbki 5-axis takie jak:
   • Nano smoothing (Nano wygładzanie – funkcje interpolacji)
   • Al contur control II (Kontrola konturu AI II – funkcje posuwu, funkcje wspomagające obróbkę o wysokiej dokładności. Funkcja umożliwia eliminowanie opóźnień w przyśpieszaniu/hamowaniu ruchów maszyny, które staja się coraz większe wraz z wzrostem szybkości posuwu.
   • Tilted working plane command (funkcja nachylenia płaszczyzny obróbki)
  • Cutting point control command (kontrola punktu obróbki )
   • Tool center point control( TCP)(kontrola punktu centralnego narzędzia )
   • 3D cutter compensation(kompensacja narzędzia 3D)
   • Smooth Velocity Control(funkcja kontroli prędkości skrawania)
   • Workpiece mounting error compensation (kompensacja błędu mocowania detalu)
   • rotary table dynamic fixture offset (przesuniecie punktu zerowego przyrządu)
 1. Możliwość adaptacji maszyny do systemu wielopaletowego
 2. Pobór mocy max. 66 kW
 3. Odizolowana strefa załadowcza od strefy obróbczej celem wyeliminowania drgań podczas załadunku mających wpływ na proces obróbki.
 4. Szkolenie personelu (w cenie maszyny) z zakresu obsługi maszyny – 5 dni roboczych
 5. Szkolenie personelu(w cenie maszyny) z zakresu podstaw programowania 5-osiowego – 10 dni roboczych
 6. Maksymalna powierzchnia do zagospodarowania to 44 m2

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZMAWIAJĄCEGO Z DOSTAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z DOSTAWCAMI

 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
 2. Oferty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i oferenci przekazują pisemnie, faksem, drogą elektroniczną lub bezpośredniego doręczenia.
 3. Jeżeli zamawiający lub oferenci przekazują oferty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, drogą elektroniczną i bezpośredniego doręczenia każda ze stron na żądnie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.


PROCEDURA:

a. Termin składania ofert: do dnia 08.07.2011 r., godz. 15:00 w siedzibie firmy TECHMATIK S.A. przy ul. Żółkiewskiego 131/133, 26-610 Radom

b. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

c. Oferent może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

d. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

e. Kryteria oceny:

1. Parametry techniczne – 90%

2. Warunki gwarancji – 5%

3. Warunki serwisowe – 5%

f. Oferta musi zawierać:

– datę sporządzenia;

– okres ważności oferty – 60 dni od daty złożenia oferty;

– termin realizacji zamówienia;

– wymienione parametry zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia,

– warunki gwarancji – w miesiącach;

– warunki serwisowe – w miesiacach;

– wyznaczoną osobę do kontaktu.

KRYTERIA OCENY OFERT I SPOSÓB OBLICZENIA CENY:

W przypadku złożenia oferty przez więcej niż jednego oferenta, zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert:

KRYTERIUMWAGA (%)
Cena brutto90
Termin realizacji5
Warunki gwarancji5

 

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyników osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o powyższe kryteria i ustaloną punktację do 100 pkt (100%=100 pkt). Ilości punków za poszczególne kryteria zostaną zsumowane i będą stanowić końcową ocenę oferty. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów.
INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Jeżeli firma, której oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

Przetarg nr 2

Dotyczy realizacji projektu w ramach PO IG 1.4-4.1
Numer projektu: POIG.01.04.00-14-103/09 POIG.04.01.00-14-103/09
Tytuł projektu: „Opracowanie prototypu maszyny wielofunkcyjnej
elementem budowania przewagi konkurencyjnej spółki TECHMATIK”

GŁOSZENIE O DOKONYWANYM ZAKUPIE

Dotyczy zamówienia na:

1 sztukę obrabiarki, na potrzeby projektu firmy TECHMATIK S.A. współfinansowanego ze środków EFRR oraz budżetu państwa w ramach działania 1.4 Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii i działania 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Radom, 01.07.2011 r.

ZAMAWIAJĄCY:
TECHMATIK S.A.
ul. Żółkiewskiego 131/133
26-610 Radom

 1. Sławomir Podsiadło
Numer telefonu: 48 369 08 91; 668 122 016
 1. Beata Jędra
Numer telefonu: 48 369 08 35; 668 122 012

PRZEDMIOT ZAKUPU:

a. Postanowienia ogólne:

 1. Zamawiający udziela zamówienia w trybie zapytania ofertowego.
 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

b. Opis przedmiotu zakupu:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 sztuki obrabiarki o parametrach, jak niżej:
Obrabiarka – poziome centrum obróbcze 5-osiowe z systemem paletowym zintegrowanym ze stołem obrotowo-uchylnym.
 1. Zastosowanie podwójnego napędu śrubowego dla wszystkich liniowych osi X, Y, Z typu napęd przez środek ciężkości
 2. Podwójny silnik momentowy jednoczesnego i bezpośredniego działania dla napędu osi „A”
 3. Silnik momentowy bezpośredniego napędu zastosowany do napędu stołu obrotowego(palety) w osi „B”
 4. Konstrukcja maszyny zapewniająca maksymalnie wysoką sztywność obróbki oparta poprzez użycie „ramy w ramie”
 1. Poziome sztywne wrzeciono narzędziowe
 2. Przesuw osi X – 1550 mm
 3. Przesuw osi Y – 1600 mm
 4. Przesuw osi Z – 1300 mm
 5. Powierzchnia robocza palety – 1000×1000 mm
 6. Nośność palety – 2500 kg
 7. Liniały MAGNETYCZNE bezpośredniego odczytu położenia dla osi X, Y, Z z rozdzielczością 0,1 mikrometra.
 8. Minimalny kąt indeksowania stołu obrotowego pełnej 4-tej osi 0.001
 9. Zakres obrotu osi „B” – 360o
 10. Zakres obrotu osi „A” – 150 o (+30 o do -120 o )
 11. Czas obrotu osi „A”(90 o ) – 1.9 s
 12. Czas obrotu osi „B”(90 o ) – 1.7 s
 13. Realizacja kinematyki osi 4-tej i 5-tej stołu obrotowo-uchylnego ( „kołyska”) z obustronnym podparciem i jednoczesnym napędem
 14. Prędkość obrotowa wrzeciona – 10 000 obr/min
 15. Moc wrzeciona – 30kW
 16. Przyspieszenie wrzeciona do obrotów maksymalnych w ciągu 3,2 sek oraz wyhamowanie od obrotów maksymalnych do 0 w ciągu 3,4 sek.
 17. Siła zacisku narzędzia we wrzecionie 24 000 N
 18. Moment obrotowy wrzeciona min 600 Nm
 19. Napęd bezpośredni wrzeciona obrotowego
 20. Konstrukcja wrzeciona typu „cartridge” wraz z ułożyskowaniem
 21. Konstrukcja stożka wrzeciona – DUAL CONCTACT(Big Plus)
 22. Stożek wrzeciona typ MAS BT-50
 23. Posuw roboczy osi X, Y – 1÷42 000 mm/min
 24. Posuw roboczy osi Z – 1÷36 000 mm/min
 25. Posuw szybki osi X, Y – 42000 mm/min
 26. Posuw szybki osi Z – 36 000 mm/min
 27. Automatyczna wymiana palety
 28. Ilość palet – 2 szt
 29. Czas wymiany palety – 94 sek
 30. Odległość od powierzchni palety do osi obrotu wrzeciona – zakres -500 mm do +1100 mm
 31. Odległość od osi środka stołu do czoła wrzeciona – zakres 250 mm do 1550 mm
 32. Automatyczna zmiana narzędzia
 33. Pojemność magazynu narzędziowego – 60 pozycji
 34. Zalecana min. długość narzędzia instalowanego w magazynie – 800 mm
 35. Zalecana min. masa narzędzia instalowanego w magazynie – 30kg
 36. Czas wymiany narzędzia – 2.1 sek.
 37. Zarządzanie żywotnością narzędzia (Tool Life Mangament)
 38. Czujnik detekcji uszkodzonego narzędzia instalowany w magazynie
 39. Chłodzenie przez wrzeciono – 7MPa
 40. Sterowanie – FANUC
 41. Zintegrowany z sterowaniem system komputerowego wspomagania wytwarzania CAM (ang. Computer Aided Manufacturing) – z wbudowaną 3D kinematyką maszyny służącą do symulacji kodu NC
 42. Sonda narzędziowa
 43. Sonda przedmiotowa
 44. Zastosowanie podwójnego napędu śrubowego dla wszystkich liniowych osi X, Y, Z typu napęd przez środek ciężkości
 45. Podwójny silnik momentowy jednoczesnego i bezpośredniego działania dla napędu osi „A”
 46. Silnik momentowy bezpośredniego napędu zastosowany do napędu stołu obrotowego(palety) w osi „B”
 47. Konstrukcja maszyny zapewniająca maksymalnie wysoką sztywność obróbki oparta poprzez użycie „ramy w ramie”
 48. Kontrola kolizji w trybie automatycznym i ręcznym dla wrzeciona, przedmiotu obrabianego, narzędzi, oraz uchwytów mocujących detal
 49. Zaawansowane funkcje obróbki 5-axis takie jak:
   • Nano smoothing (Nano wygładzanie – funkcje interpolacji)
   • Al contur control II (Kontrola konturu AI II – funkcje posuwu, funkcje wspomagające obróbkę o wysokiej dokładności. Funkcja umożliwia eliminowanie opóźnień w przyśpieszaniu/hamowaniu ruchów maszyny, które staja się coraz większe wraz z wzrostem szybkości posuwu.
   • Tilted working plane command (funkcja nachylenia płaszczyzny obróbki)
  • Cutting point control command (kontrola punktu obróbki )
   • Tool center point control( TCP)(kontrola punktu centralnego narzędzia )
   • 3D cutter compensation(kompensacja narzędzia 3D)
   • Smooth Velocity Control(funkcja kontroli prędkości skrawania)
   • Workpiece mounting error compensation (kompensacja błędu mocowania detalu)
   • rotary table dynamic fixture offset (przesuniecie punktu zerowego przyrządu)
 1. Możliwość adaptacji maszyny do systemu wielopaletowego
 2. Pobór mocy max. 66 kW
 3. Odizolowana strefa załadowcza od strefy obróbczej celem wyeliminowania drgań podczas załadunku mających wpływ na proces obróbki.
 4. Szkolenie personelu (w cenie maszyny) z zakresu obsługi maszyny – 5 dni roboczych
 5. Szkolenie personelu(w cenie maszyny) z zakresu podstaw programowania 5-osiowego – 10 dni roboczych
 6. Maksymalna powierzchnia do zagospodarowania to 44 m2

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZMAWIAJĄCEGO Z DOSTAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z DOSTAWCAMI

 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
 2. Oferty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i oferenci przekazują pisemnie, faksem, drogą elektroniczną lub bezpośredniego doręczenia.
 3. Jeżeli zamawiający lub oferenci przekazują oferty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, drogą elektroniczną i bezpośredniego doręczenia każda ze stron na żądnie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.


PROCEDURA:

a. Termin składania ofert: do dnia 08.07.2011 r., godz. 15:00 w siedzibie firmy TECHMATIK S.A. przy ul. Żółkiewskiego 131/133, 26-610 Radom

b. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

c. Oferent może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

d. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

e. Kryteria oceny:

1. Parametry techniczne – 90%

2. Warunki gwarancji – 5%

3. Warunki serwisowe – 5%

f. Oferta musi zawierać:

– datę sporządzenia;

– okres ważności oferty – 60 dni od daty złożenia oferty;

– termin realizacji zamówienia;

– wymienione parametry zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia,

– warunki gwarancji – w miesiącach;

– warunki serwisowe – w miesiacach;

– wyznaczoną osobę do kontaktu.

KRYTERIA OCENY OFERT I SPOSÓB OBLICZENIA CENY:

W przypadku złożenia oferty przez więcej niż jednego oferenta, zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert:

KRYTERIUMWAGA (%)
Cena brutto90
Termin realizacji5
Warunki gwarancji5

 

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyników osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o powyższe kryteria i ustaloną punktację do 100 pkt (100%=100 pkt). Ilości punków za poszczególne kryteria zostaną zsumowane i będą stanowić końcową ocenę oferty. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów.
INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Jeżeli firma, której oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.